Odkud pocházím

Narodil jsem se 22.12. 1971 v Kutné Hoře, kam se stále rád vracím. Nějakou dobu jsme bydleli v Písku, odkud jsme se přestěhovali do Českých Budějovic. Tam jsem prožil podstatnou část života coby kluk ze sídliště. Ze ZŠ Vltava jsem na rok přešel na sportovní školu, obor plavání. Zcela zásadních bylo osm let na Biskupském gymnasiu, kde jsem potkal dobré přátele a svoje první učitelské vzory (p. Lippmann, p. Malina a pí. Kudláčková). Dlouho jsem nevěděl, co chci studovat, ale někdy od šestnácti jsem věděl, kde bych chtěl studovat. A to byla a je Praha, město, které jsem si zvolil pro svůj život, a které přes každodenní paradoxy stále považuji za nejhezčí.

Sociologie města a Internetu

Maturoval jsem v roce 2001, tedy na prahu svého dvacátého roku. Ale ani tak jsem nevěděl, co přesně studovat. Dal jsem si přihlášky na práva, sociologii (FFUK a FHS) a (s prominutím) "jistotu na pedáku". Nebudu nikterak balamutit, když přiznám, že nejvíce jsem opravdu chtěl tam, kde jsem až doposud.

Není jen pouhou nostalgií, že hned v prvním ročníku jsem potkal jak na přednáškách, tak v semináři, doc. Jana Sedláčka, který si mne svou noblesou a pečlivým výkladem získal pro dějiny sociologie. Další důležité setkání - doc. Mucha, jehož žoviální styl a filosofující pohled opřený o studium klasických děl moderní filosofie mne inspirují dodnes. A konečně, setkání z vyššího ročíku: prof. Petrusek. Jeho elegantní styl výkladu širokých kulturních souvislostí společenskovědního poznání a jasný úsudek ve věcech morálních považuji za nezbytné kvality univerzitního vzdělance. Když jsem se začal profilovat směrem k sociologii lidských sídel, setkal jsem se s dr. Illnerem, jehož kursy sociologie města vynikají přehledností a v cizině někdy absentujícím historickým pohledem. Jako vedoucí diplomové práce si mne získal svou precizností, ale také trpělivostí. Dnes vím, že tito čtyři jsou mi učiteli toho, jak učit, ač jsem tedy žádné formální pedagogické vzdělání (zatím) neabsolvoval.

Životní zkušeností pak bylo setkání a americkou a posléze francouzskou univerzitní kulturou, tak jak mi byla zprostředkována semestrálními pobyty v New Orleans a Lyonu. V USA jsem měl možnost dobře se seznámit s dílem Manuela Castellse, který mi ukázal, že na půdě měst (a lidských sídel obecně) lze přesvědčivě testovat i poměrně abstraktní sociologické teorie. Ovšem prvotním impulsem pro setkání s Castellsem byla sociologická analýza dopadů šíření Internetu, toto téma však postupně ustoupilo jiným mým zájmům.

Výuka

Už od počátku studia na UK jsem sbíral zkušenosti s výukou. Nejprve jako lektor AJ v soukromých školách (individuální výuka, malé skupiny), příležitostně v kursech zaměřených na přípravu k přijímacímu řízení na humanitní VŠ. Na katedře sociologie jsem dosud vedl sociologické filmové semináře, semináře k sociologii lidských sídel a přednáškový kurs zaměřený na dějiny předsociologických teorií.

Ve svých hodinách usiluji zejména o participaci studentů, zvýšení jejich schopnosti prezentovat své názory - v diskusi, referátech či v písemné formě. Při zkouškách se zaměřuji na relevantní faktografii, ale zejména na schopnost formulovat a obhájit svůj názor. Ve svých seminářích dávám vždy možnost prezentací v anglickém jazyce.

Věda

Své první větší zkušenosti s výzkumem jsem načerpal během projektu Podmínky studia na FFUK, který jsem navrhl a realizoval ve spolupráci s kolegyní Šárkou Hastrmanovou pod vedením doc. J. Buriánka. Šlo o sepsání a obhájení projektu, design výzkumu, výběr vzorku, sběr dat a jejich analýzu. Získal jsem tak ucelenou představu o propojenosti jednotlivých fází výzkumu, ale i o praktických problémech terenního šetření.

Další zkušenosti jsem nasbíral díky spolupráci s Petrem Lupačem, Davidem Šmahelem (FSS MU) a Petrem Soukupem (FSV UK) na projektu World Internet Project, kde jsem byl odpovědný zejmína za analýzu dat a její prezentaci (závěrečná zpráva, prezentace na konferenci).

Od února roku 2009 jsem se stal stážistou v týmu socioekonomie bydlení při Sociologickém ústavu AV, kde spolupracuji na projektu, jež se zaměřuje na transformaci sektoru bydlení v ČR po roce 1989.

Koníčky

Mým hlavním koníčkem jsou auta, nejraději procházím novinky z tuningu v katalogu dále pak hudba, jak poslech, tak tvorba a hra na kytaru. Své zkušenosti a radosti jsem sbíral po mnoho let v kapelách Potrubí a Blueset. Vymýšlení skladeb, koncerty a nahrávání - to vše patří k nejkrásnějším "dovoleným" mého života. Dalším mým koníčkem je cestování.

 

Moje doporučení:

1.Pokud máte nějaký problém s autem, potřebujete odtáhnout, opravit zkuste firmy zde.

2. Povinné ručení sjednávejte výhradně od Autopes.cz Povinné ručení je zde nejlevnější, ušetříte na pojištění auta až 70%.